FRI FRAKT ÖVER 599.90 KR | 1-2 DAGAR LEVERANS

Integritetspolicy

På Scandinavian Speciosa värnar vi om din personliga integritet och arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade vid användning av våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att KONTAKTA OSS vid eventuella frågor.

Innehållsförteckningen nedan hjälper dig att navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

 1. Vad är en personuppgift?
 2. Vad är en personuppgiftsbehandling?
 3. Vem ansvarar för de personuppgifter Scandinavian Speciosa samlar in?
 4. När behandlar vi dina personuppgifter och vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
 6. Lagliga grunder för behandling av personuppgifter
 7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
 8. Delning av personuppgifter
 9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 10. Dina rättigheter
 11. Cookies
 1. Vad är en personuppgift?

  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande, person. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

 2. Vad är en personuppgiftsbehandling?

  Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om

  den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, strukturering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 3. Vem ansvarar för de personuppgifter Scandinavian Speciosa samlar in?

  Se FÖRETAGSFAKTA för information om personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Företaget avser att behandla alla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning (Europaparlamentets dataskyddsförordning 2016/679).

 4. När behandlar vi dina personuppgifter och vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

  4.1 För dig som handlar hos Scandinavian Speciosa

  Information som samlas in i samband med köp krävs för att du som konsument ska kunna ingå avtal med Scandinavian Speciosa och för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser som hör till ett köp. Den data vi behandlar är:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • IP-adress
  • Uppgifter om dina köp

  4.2 För dig som som har ett konto på Scandinavian Speciosa

  Innehar du ett konto på Scandinavian Speciosa samlar vi in de personuppgifter du lämnar vid kontoregistrering samt löpande insamling under tiden du har kvar ditt konto hos Scandinavian Speciosa. Den data vi behandlar är:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Kundnummer
  • IP-adress
  • Uppgifter om dina köp

  4.3 För dig som prenumererar på Scandinavian Speciosas nyhetsbrev

  Vi strävar efter att du som prenumerant på Scandinavian Speciosas nyhetsbrev ska få så intressant och relevant information/erbjudanden som möjligt. Den data vi behandlar är:

  • E-postadress
 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

  De personuppgifter vi på Scandinavian Speciosa behandlar för dig som kund hos oss behandlas primärt i syfte att:

  1. Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp och tillhandahållande av support.
  2. Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
  3. Erbjuda allmän kundvård och kundservice (t ex besvara frågor och korrigera felaktiga uppgifter).
  4. Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
  5. Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
  6. Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
  7. Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
  8. Efterleva tillämplig lagstiftning.
  9. Administrera och hantera ditt personliga konto hos Scandinavian Speciosa.

  Personuppgifter för nyhetsbrevsprenumeranter kan, utöver uppräkningen ovan, behandlas i syfte att:

  1. Lämna information och anpassad marknadsföring på hemsidan och e-post.
  2. Möjliggöra kommunikation med dig som Prenumerant via e-post.
 6. Lagliga grunder för behandling av personuppgifter

  I det här avsnittet beskrivs de lagliga grunder och avvägningar som Scandinavian Speciosa baserar behandlingen av dina personuppgifter på.Dina personuppgifter behandlas bland annat för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp. Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken från dig som nyhetsbrevsprenumerant för att kunna administrera uppgifter och erhålla information om dina inköp.

 7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Scandinavian Speciosa sparar dina personuppgifter så länge som behovet finns för att kunna fullgöra de uppgifter som de samlades in för. I vissa fall kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fullfölja lagstadgade krav eller bevaka Scandinavian Speciosas rättsliga intressen.

  För dig som kund

  Scandinavian Speciosa sparar dina uppgifter i högst 24 månader (två år) efter det att du som kund senast interagerade med oss (genomförde köp eller var i kontakt med oss på annat sätt).

  För dig som kontoinnehavare

  Så länge du har ett konto hos Scandinavian Speciosa så sparar vi dina uppgifter.

 8. Delning av personuppgifter

  Scandinavian Speciosa kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part. Exempel på tillfällen då uppgifter kan vidarebefordras till tredje part är till speditör i samband med leverans av varor.Scandinavian Speciosa överför aldrig dina personuppgifter till tredje part för direktmarknadsföringsändamål.Scandinavian Speciosa kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Scandinavian Speciosas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  På Scandinavian Speciosa har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, manipulation och förlust. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på området.Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Scandinavian Speciosa att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Scandinavian speciosa redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.Scandinavian Speciosa åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

 10. Dina rättigheter

  Scandinavian Speciosa ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära:

  1. Tillgång till dina personuppgifter - Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig samt den behandling som vi genomför gällande dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.
  2. Rättelse av dina personuppgifter - Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  3. Radering av dina personuppgifter - Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort. En förutsättning för detta är dock att de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan även finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  4. Begränsning av behandling - Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt avsnittet “Rättelse av dina personuppgifter” ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

  Om Scandinavian Speciosa har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta dessa om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.Om dina personuppgifter finns lagrade hos Scandinavian Speciosa har du rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du, under vissa förutsättningar, kan begära att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig..Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 11. Cookies

  De cookies vi använder oss av på Scandinavian Speciosa förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.Om du vill erbjuder din webbläsare eller enhet dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

  Har du några frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att KONTAKTA